Vitajte na stránke

DOBRÝ VRT

a plynulo pokračujte nižšie

Váš zodpovedný partner

na energetickom trhu

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov.

V našej činnosti sa opierame o viac ako storočnú tradíciu, na ktorej počiatku bola ťažba ropy, ktorá na území Slovenska začala už v roku 1914. K nej sa v polovici 20. storočia pripojila aj ťažba zemného plynu, pričom na našom území boli objavené ložiská s odhadovaným objemom 27 miliárd m³. Vďaka odbornosti a dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov, využívaniu najmodernejších metód a neúnavnej snahe o inovácie sa nám darí predlžovať životnosť ťažených ložísk. Pred viac ako 50 rokmi sme začali konvertovať vybrané ťažené ložiská na podzemné zásobníky zemného plynu, čím pokračujeme v efektívnom využívaní prírodných možností a zdrojov.
Aktívne pôsobíme nielen na Slovensku, ale aj na európskom energetickom trhu, kde sa nachádzame na pozícii šiesteho najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov zemného plynu. Konkrétne v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine sa okrem prieskumných a ťažobných činností zúčastňujeme aj na projektoch skladovania energie z obnoviteľných zdrojov a poskytujeme tiež rozvojové a technicko-servisné služby pre podzemné zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou 64 TWh.

Ako spoľahlivý partner na trhu s energiami citlivo vnímame našu zodpovednosť voči prírode aj budúcim generáciám. Preto našu činnosť vykonávame s najvyššou profesionalitou, pričom kladieme mimoriadny dôraz na ekologickú aj spoločenskú udržateľnosť.

Našu činnosť vykonávame s vysokou dávkou profesionality a zodpovednosť voči prírode patrí k hlavným pilierom našej činnosti.
Presvedčte sa o tom aj vy.

Ako

vzniká vrt?

Projekty

Aktuálne ťažba prebieha v lokalitách Viedenskej panvy a Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. Zároveň pracujeme na prieskumných projektoch s cieľom posúdenia geologických dát, medzi ktoré patrí aj prieskumné územie Trnava. Dáta, ktoré sú získané pri prieskume môžu byť využité aj pre účely využitia obnoviteľných zdrojov, napríklad využitie geotermálnej energie.

Každý z projektov je realizovaný s maximálnou bezpečnosťou a ohľaduplnosťou k prírode.

Seizmické vibrátory

Vrtná veža

Produkčný kríž

Seizmické vibrátory

Vrtná veža

Produkčný kríž

Vytváranie synergií s obnoviteľnými zdrojmi
Intenzívne vnímame možnosti prepojenia plynárenstva a obnoviteľných zdrojov. Momentálne v spoločnosti NAFTA rozvíjame 3 rôzne smerovania, ako prepojiť obnoviteľné zdroje a plynárenstvo – skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom, skladovanie čistého vodíka a využitie geologických objektov pre ložiskovú metanizáciu. Okrem toho sa venujeme tiež vlastným projektom inštalácie zdrojov obnoviteľnej energie ako je napríklad inštalácia 142 solárnych panelov na našich vybraných prevádzkach.
Skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom resp. v čistej forme
Existujúce zásobníky zemného plynu môžu svojou kapacitou priniesť potrebnú flexibilitu ako aj zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie v časoch, keď nebude dostatočná produkcia energie z obnoviteľných zdrojov. Skladovanie vodíka či už v zmesi so zemným plynom alebo v čistej forme môže byť tiež kľúčovým nástrojom pre dekarbonizáciu priemyslu. NAFTA tento smer aktívne rozvíja a okrem vlastného projektu, ktorý skúma možnosti skladovania vodíka, je partnerom aj v dvoch európskych projektoch – HyUsPRe a HyStorIES. Súčasťou projektu HyUsPRe budú okrem laboratórneho výskumu aj konkrétne modely vodíkovej siete v Európe napojenej na zásobníky.
Mikrobiálna premena CO2 na metán
Ďalším možným konceptom je využitie ložísk ako mikrobiálnych reaktorov, v rámci ktorých by sa priemyselný CO₂ a vodík vyrábaný z obnoviteľných zdrojov skladovali v poréznych štruktúrach a prostredníctvom mikrobiálnej činnosti sa premieňali na metán a vodu. Na jednej strane by to prispelo k zníženiu emisií skleníkových plynov a na strane druhej by sa vytvorilo úložisko „prebytočnej obnoviteľnej energie/vodíka“. V projekte s názvom BIO – UGS by zamýšľaná premena CO₂ a H₂ na CH₄ mikrobiálnou cestou umožnila využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru aj v budúcnosti.

Solárne panely Nafta

Projekt Underground Sun Storage

Projekt BIO - UGS

Solárne panely Nafta

Projekt Underground Sun Storage

Projekt BIO - UGS

Revitalizácia

po dokončení prác

Uzatváranie odkaliska v Moravanoch
V katastrálnom území obce Moravany sme revitalizovali bývalé odkalisko, ktoré slúžilo na uskladnenie ťažobných materiálov pochádzajúcich z vrtnej činnosti. Revitalizácia prebiehala v dvoch etapách (stabilizácia materiálu a revitalizácia) a jej výsledkom je zvýšená bezpečnosť areálu a minimalizovaný možný efekt na životné prostredie. Zatrávnená plocha je teraz organicky začlenená do okolitého prostredia.

Lesná revitalizácia Šaštín
V prípade, že sa prieskumná alebo ťažobná činnosť odohráva na lesných pozemkoch, po jej ukončení ich uvedieme do pôvodného stavu. Zároveň s obhospodarovateľom uzavrieme päťročnú zmluvu, počas ktorej financujeme a dôsledne kontrolujeme proces biologickej rekultivácie (zalesnenie, okopávanie, nástrek proti zveri atď.).

Revitalizácia ložiska Cunín
Po ukončení ťažby z ložiska sme v roku 2018 pristúpili k likvidácii a sanácii ťažobných a skladových objektov. V súčasnosti pripravujeme prinavrátenie bývalej ťažobnej plochy späť prírode.

Uzatváranie odkaliska v Moravanoch
V katastrálnom území obce Moravany sme revitalizovali bývalé odkalisko, ktoré slúžilo na uskladnenie ťažobných materiálov pochádzajúcich z vrtnej činnosti. Revitalizácia prebiehala v dvoch etapách (stabilizácia materiálu a revitalizácia) a jej výsledkom je zvýšená bezpečnosť areálu a minimalizovaný možný efekt na životné prostredie. Zatrávnená plocha je teraz organicky začlenená do okolitého prostredia.

Lesná revitalizácia Šaštín
V prípade, že sa prieskumná alebo ťažobná činnosť odohráva na lesných pozemkoch, po jej ukončení ich uvedieme do pôvodného stavu. Zároveň s obhospodarovateľom uzavrieme päťročnú zmluvu, počas ktorej financujeme a dôsledne kontrolujeme proces biologickej rekultivácie (zalesnenie, okopávanie, nástrek proti zveri atď.).

Revitalizácia ložiska Cunín
Po ukončení ťažby z ložiska sme v roku 2018 pristúpili k likvidácii a sanácii ťažobných a skladových objektov. V súčasnosti pripravujeme prinavrátenie bývalej ťažobnej plochy späť prírode.

Zaujímavé fakty zo sveta plynu

Vedeli ste, že zemný plyn produkuje až o 50 % menej oxidu uhličitého ako uhlie?

Ak používate pri kúrení plyn, pomáhate tým znižovaniu emisií. Navyše, na rozdiel od dreva, pri spaľovaní plynu nevznikajú pevné častice, ktoré môžu poškodzovať naše zdravie.

Vedeli ste, že produkty zo zemného plynu sú všade okolo nás?

Okrem iného napríklad aj v zubných pastách, slnečných okuliaroch, outdoorovom oblečení alebo lakoch na nechty.

Vedeli ste, že plyn zachraňuje ľudské zdravie?

Z látok prítomných v zemnom plyne sa vyrábajú nielen klasické lieky ako aspirín, ale aj umelé končatiny či dokonca umelé srdcové chlopne.

Vedeli ste, že jazdiť na plný plyn môže byť ekologickejšie?

Na svete jazdí až 15 miliónov áut, autobusov, taxíkov a nákladných automobilov na stlačený zemný plyn (CNG), ktorý je šetrnejší nielen k ekonomike ale predovšetkým k prírode.

Vedeli ste, že Slovensko patrí medzi európsku špičku v plynofikácii?

Veru, je to tak. Slovensko je v plynofikácii druhé hneď po Holandsku. V súčasnosti má distribučná sieť zemného plynu na Slovensku viac ako 33 tisíc kilometrov plynovodov a plyn využíva 77 % obcí, v ktorých žije viac ako 94 % obyvateľov.

Vedeli ste, že ropa a plyn sa na Slovensku ťažia viac ako 100 rokov?

Ropa sa na našom území ťaží od roku 1914, zemný plyn od roku 1950. Od začiatku ťažby uhľovodíkov sa na Slovensku vyťažilo približne 27 miliárd metrov kubických zemného plynu a 3,7 milióna ton ropy.

Vedeli ste, že zemný plyn produkuje až o 50 % menej oxidu uhličitého ako uhlie?

Ak používate pri kúrení plyn, pomáhate tým znižovaniu emisií. Navyše, na rozdiel od dreva, pri spaľovaní plynu nevznikajú pevné častice, ktoré môžu poškodzovať naše zdravie.

Vedeli ste, že produkty zo zemného plynu sú všade okolo nás?

Okrem iného napríklad aj v zubných pastách, slnečných okuliaroch, outdoorovom oblečení alebo lakoch na nechty.

Vedeli ste, že plyn zachraňuje ľudské zdravie?

Z látok prítomných v zemnom plyne sa vyrábajú nielen klasické lieky ako aspirín, ale aj umelé končatiny či dokonca umelé srdcové chlopne.

Vedeli ste, že jazdiť na plný plyn môže byť ekologickejšie?

Na svete jazdí až 15 miliónov áut, autobusov, taxíkov a nákladných automobilov na stlačený zemný plyn (CNG), ktorý je šetrnejší nielen k ekonomike ale predovšetkým k prírode.

Vedeli ste, že Slovensko patrí medzi európsku špičku v plynofikácii?

Veru, je to tak. Slovensko je v plynofikácii druhé hneď po Holandsku. V súčasnosti má distribučná sieť zemného plynu na Slovensku viac ako 33 tisíc kilometrov plynovodov a plyn využíva 77 % obcí, v ktorých žije viac ako 94 % obyvateľov.

Vedeli ste, že ropa a plyn sa na Slovensku ťažia viac ako 100 rokov?

Ropa sa na našom území ťaží od roku 1914, zemný plyn od roku 1950. Od začiatku ťažby uhľovodíkov sa na Slovensku vyťažilo približne 27 miliárd metrov kubických zemného plynu a 3,7 milióna ton ropy.

Najčastejšie otázky k ťažbe zemného plynu

Všeobecne: Zemný plyn a jeho význam ako zdroj energie
Budovanie trvalo udržateľného rozvoja v oblasti energetiky je založené najmä na zvyšovaní podielu bezuhlíkovej výroby elektriny, využívaní jadrovej energetiky, zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla a využívaní zemného plynu ako „paliva prechodu“ k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Z hľadiska emisií skleníkových plynov je zemný plyn najčistejšie fosílne palivo a stabilný zdroj energie. V porovnaní s inými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a produkuje sa zanedbateľné množstvo hrubých prachových častíc a jemných prachových častíc, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká, v porovnaním s uhlím, o 50 % menej oxidu uhličitého. Zemný plyn je skutočne palivom šetrnejším k životnému prostrediu.

Budúcnosť zemného plynu vidíme v podpore a vo flexibilnej spolupráci s obnoviteľnými zdrojmi energie. Toto najčistejšie fosílne palivo bude mať naďalej významný podiel pri výrobe tepla a elektriny a stúpne jeho využitie v doprave.

Zemný plyn, ktorý v prípade ekonomicky ťažiteľných zásob bude dodávaný do distribučnej siete.

Žiadny. Využíva sa rovnaká technológia aj pracovný postup. Ak sa prieskumným vrtom nepotvrdí uhľovodíkový potenciál, vrt môže byť ponechaný na iné účely, napr. ťažba geotermálnych vôd, ťažba pitnej vody či tepelné čerpadlo.

V prípade pozitívneho výsledku vrtu a potvrdenia ekonomicky ťažiteľných zásob bude potrebné vybudovať podzemnú plynovú prípojku, ktorou sa vyťažený plyn privedie do zberného strediska. V stredisku sa plyn upraví, aby získal kvalitatívne parametre požadované na dodávku do distribučnej siete.

Vstupy na dotknuté pozemky sú riešené podľa geologického zákona s vlastníkmi, resp. užívateľmi dotknutej nehnuteľnosti dohodou o čase, rozsahu a spôsobe vykonania geologických prác.

Pre účely výkonu geologických prác je riešené vysporiadanie pozemkových záležitostí a stretov záujmov v zmysle § 29 geologického zákona. NAFTA uzatvára na dotknuté pozemky nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov a zároveň dohody o náhrade škôd na poľnohospodárskych plodinách s dotknutými farmármi.

Pozemky sa po realizácii geologických prác vždy uvedú do pôvodného stavu a vrátia užívateľovi/vlastníkovi k pôvodnému využívaniu. Na pozemkoch je vykonávaná technická a biologická rekultivácia v zmysle podmienok príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru a schváleného rekultivačného plánu.
V prípade spôsobenia škody na poľnohospodárskych plodinách bude táto nahradená užívateľovi/vlastníkovi v zmysle uzavretých dohôd o škodách.

Prieskumný vrt vďaka svojej bezpečnej a šetrnej konštrukcii neovplyvní možnosť doterajšieho poľnohospodárskeho využívania okolitých pozemkov.

Vrtná činnosť je sprevádzaná premenlivou zvýšenou hladinou hluku, avšak priamo len počas vŕtania – realizácie vrtu v časovom horizonte 2 až 3 týždne.

Všetky naše technológie a zariadenia spĺňajú najprísnejšie technické normy. Sú pravidelne kontrolované, servisované a ich funkčnosť je priebežne skúšaná.
Riziko je minimalizované viacerými nezávislými prvkami ochrany. Pred samotnou realizáciou je vypracovaný technologický postup, ktorý určuje akým spôsobom budú prace vedené, tak aby riziko bolo čo najnižšie. Okrem toho je aplikovaný celý rad navzájom nezávislých protihavarijných opatrení.
Naši zamestnanci sú pravidelne školení zo zásad požiarnej ochrany, protihavarijnej prevencie a absolvujú pravidelné protihavarijné cvičenia. Okrem toho spoločnosť disponuje aj Hlavnou banskou záchranou stanicou s profesionálnymi záchranármi a príslušným technickým vybavením.

V priebehu realizácie vrtu prípadne pri jeho likvidácii bude všetok vzniknutý odpad separovaný a následne odovzdaný zazmluvnenej spoločnosti, oprávnenej na jeho prepravu ukladanie a likvidáciu. Prístupová cesta bude po likvidácii rozobratá a odvezená.

Všetky práce sú vykonávané na základe priamo určených postupov, ktoré sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov. Konštrukcia vrtu je navrhnutá tak, aby chránila vodné pomery v jeho okolí. Od roku 2009 sú všetky nové vrty realizované tak, že prvá kolóna, tzv. riadiaca sa do hĺbky 20-25 metrov zatláča „na sucho“ t.j. bez použitia výplachu. Týmto sa odizoluje kontakt s povrchovými a podzemnými vodami fyzickou bariérou. Vrt potom pokračuje vnútri riadiacej kolóny. Dosiahnutie takéhoto stavu je dôležité nielen z hľadiska vplyvov na životné prostredie, ale aj z bezpečnostného hľadiska.

Nie, ide len o jeden bodový vrt s malým priemerom do 350 mm, ktorý neovplyvní stav ani prúdenie podzemných vôd. Konštrukcia vrtu je navrhnutá tak, aby chránila vodné pomery v jeho okolí. Používaný vrtný výplach napomáha k tomu, aby steny vrtu boli pevnejšie a zabezpečila sa ich nepriepustnosť a stabilita pred následnými cementačnými operáciami. Dosiahnutie takéhoto stavu je dôležité nielen z hľadiska vplyvov na životné prostredie, ale aj z bezpečnostného hľadiska.

Radi by ste získali viac informácií?

Neváhajte nás kontaktovať.