INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – DOBRÝ VRT

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – „GDPR“1
1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom (čl. 4 bod 7 GDPR a § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov) je spoločnosť NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO 36 286 192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4837/B, kontaktné údaje: tel.: 02 4024 2111, e-mail: gdpr@nafta.sk, http://www.nafta.sk („spoločnosť“).

2) Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
Spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej žiadosti o poskytnutie informácií súvisiacich s činnosťou spoločnosti, ktorú ste odoslali prostredníctvom formulára na webovej stránke www.dobryvrt.sk prevádzkovanej spoločnosťou.
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov).

3) Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov:
Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú s ohľadom na ich pracovné zaradenie a na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje na účely vybavenia Vašej žiadosti a zamestnanci spoločnosti zabezpečujúcej servis webovej stránky, prostredníctvom ktorej ste spoločnosť požiadali o poskytnutie informácií.

4) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:
Spoločnosť nezamýšľa Vaše osobné údaje preniesť do tretej krajiny, ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

5) Doba uchovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje bude spoločnosť uchovávať po dobu trvania informačnej kampane týkajúcej sa činnosti spoločnosti, najmä v oblasti Trnavy. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (viď bod 6).

6) Vaše práva ako dotknutej osoby:
Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom – na základe vašej žiadosti Vám spoločnosť poskytne informáciu, aké kategórie osobných údajov o Vás spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov. Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné. Máte tiež právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, pre ktoré boli pôvodne získané alebo spracúvané. Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete požiadať spoločnosť, aby nevymazala Vaše osobné údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež môžete spoločnosť požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene. Po dobu platnosti Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – ak je to technicky možné, môžete požadovať, aby Vám spoločnosť poskytla Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré spracúva v elektronickej podobe. Udelený súhlas máte v tomto prípade právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho spoločnosti udelili. V takom prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané a spoločnosť ich v súlade s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vymaže. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli porušené Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

7) Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť?
Svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňujete u prevádzkovateľa – spoločnosti niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 vyššie).

8) Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) GDPR (§ 19 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov):
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia Vám nebude možné poskytnúť požadované informácie.

9) Skutočnosť, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania:
Automatizovaným rozhodovaním je rozhodovanie, ktoré uskutočňuje stroj (počítač) bez zásahu človeka a ktoré má pre Vás právne alebo iné obdobne závažné účinky. K takémuto spracúvaniu v spoločnosti nedochádza.